Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers van Quintes Holding B.V. en de medewerkers van 100% deelnemingen van Quintes Holding B.V. (‘Quintes’) bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. Deze salarissen zijn marktconform. Bij het inschalen van de medewerkers wordt onder andere rekening gehouden met relevante kennis en (werk)ervaring evenals met de (organisatorische) verantwoordelijkheid.

Quintes beoordeelt en stuurt haar medewerkers aan op integer, solide en klantgericht handelen. Jaarlijks worden de medewerkers beoordeeld door de leidinggevende, deze beoordeling vormt het uitgangspunt voor eventuele aanpassingen van de beloning.

Variabele beloning
Quintes hanteert voor enkele van haar medewerkers als extra arbeidsvoorwaarde een variabele (prestatie)beloning bovenop het vaste salaris. Met deze beloning willen wij het gedrag van onze medewerkers in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid stimuleren en waardevolle medewerkers aan ons bedrijf binden. Deze variabele (prestatie)beloning moedigt het nemen van onaanvaardbare risico’s niet aan. De kernwaarden van Quintes en het klantbelang staan altijd voorop. De variabele beloning is derhalve onderworpen aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria. Quintes kent geen andere variabele beloning toe aan haar medewerkers.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.