Verzekeringskaarten

In opdracht van Het Verbond van Verzekeraars en in samenwerking met Dominass assurantiën en Prima voor elkaar heeft ons volmachtbedrijf HK Assuradeuren voor onze eigen polisvoorwaarden de onderstaande set verzekeringskaarten ontwikkeld.

Het Verbond van verzekeraars beoogt met deze verzekeringskaarten om in een oogopslag en zo duidelijk mogelijk te laten zien wat er wel en niet gedekt is op het betreffende verzekeringsproduct. Er wordt daarbij gestreefd om het financieel bewustzijn te vergroten en teleurstellingen achteraf te voorkomen. Door een geharmoniseerd format (alle verzekeraars vertellen eigenlijk vrijwel hetzelfde) te hanteren, hoopt men dat verzekerden beter zicht krijgen op het betreffende verzekeringsproduct. Hierdoor zou de transparantie vergroot worden en kunnen klanten producten beter vergelijken op de inhoud. We zijn benieuwd of de verzekeringskaarten voor u dit doel hebben bereikt.

Daarbij geldt dat u als u een vraag heeft over één of meerdere verzekeringskaarten, u niet moet aarzelen om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.