Het Predikantenpakket

Speciaal voor predikanten en theologen heeft Dominass het predikantenpakket ontwikkeld.

Een goed samengesteld pakket verzekeringen waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie en de specifieke rechtspositie van predikanten.

Tijdens een gesprek bij u thuis, wordt uw verzekeringspakket doorgenomen en krijgt u een advies op maat.

1
lagere jaarpremie
2
voorwaarden voordeel
3
toegevoegde waarde

Polisvoorwaarden

Om inzicht te geven in de opzet van onze polisvoorwaarden hebben we ze onderstaand opgenomen. Bij idere polis wordt er altijd een papieren exemplaar meegestuurd.

Hiernaast wijzen we er graag op dat in het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche het verbond van Verzekeraars gewerkt heeft aan de ontwikkeling van productwijzers.

In de productwijzers vindt u belangrijke algemene informatie over de verschillende verzekeringen.

Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering. Ook is er een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden in opgenomen. Als u van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. U kunt daarmee beoordelen of de verzekering biedt wat u ervan verwacht en of u die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.

De productwijzers die op onze website staan bevatten alleen algemene informatie over verzekeringenen zijn afkomstig van de site http://www.allesoververzekeren.nl. Uiteraard zijn onze eigen voorwaarden en polisbladen leidend. Daarin staat de juiste informatie over de bijzondere kenmerken én de hoogte van hun premies. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te bellen.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.