Onze Stijl

Dominass

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van
8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

U kunt uw boodschap inspreken, waarbij er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende ochtend wordt teruggebeld.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten
info@dominass.nl
T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06

Bankgegevens

IBAN nummer
NL86RABO0371337399

Doe wat er van je verwacht wordt en met een glimlach iets meer.

Het team van Dominass is een groep enthousiaste, deskundige en betrokken medewerkers van Dominass.

De stijl van Dominass kenmerkt zich door een directe en persoonlijke benadering en een snelle financiële afwikkeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat een schade wordt uitgekeerd op de dag dat het schadebedrag bekend is. Elk jaar ontvangen alle relaties een actueel overzicht van hun verzekeringspakket.

Hierin komen de drie belangrijke pijlers van de kwaliteit van Dominass tot uiting

1
een gespecificeerd overzicht van de kortingen
2
een actueel overzicht van het verzekeringspakket
3
jaarlijkse controle van al uw verzekeringen

Kwaliteit

Predikanten en theologen kunnen zich op tal van manieren verzekeren. Vaak is men echter onvoldoende op de hoogte van de verschillen in kwaliteit en dienstverlening om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Voor assurantieadvies kunt u terecht bij gekwalificeerde A en B kantoren of bij een "gevolmachtigd " kantoor. Maar waar krijgt u het meest professionele, betrouwbare en onafhankelijke advies'? Sommige mensen kiezen voor het assurantiekantoor op de hoek om een aantal losse verzekeringen af te sluiten. Anderen doen liever rechtstreeks zaken met een verzekeringsmaatschappij, vanuit de gedachte dat ze zo voordeliger uit zijn."

"Dat zou je inderdaad mogen verwachten" zegt Van Klaarbergen. "Toch blijkt bij een vergelijking van de totaalbedragen dat ons totaalpakket vrijwel altijd aanmerkelijk goedkoper is. Het aanzienlijke prijsverschil wordt veroorzaakt door onze totale -en dus efficiënte- aanpak en door de verzekeringsresultaten van de groep theologen die bij Dominass zijn verzekerd. Ons advies wordt gegeven op basis van ongebonden selectieve bemiddeling. Het ongebonden houdt in de we geen directe financiële banden hebben met één of meerdere verzekeraars. Selectief duidt op onze bewuste keuze om met slechts een beperkt aantal risicodragers samen te werken.

"Bij ons gaat het allereerst om de belangen van onze relaties en niet om het realiseren van een zo hoog mogelijke winst"

Sinds 1992 is Dominass een zogenaamd "gevolmachtigd" kantoor dat is ingeschreven bij de AFM. Vanaf 1-1-2012 zijn de volmacht activiteiten op verzoek van de Autoriteit Financiële Diensten ondergebracht in een aparte juridische eenheid: HK Assuradeuren BV. HK Assuradeuren kan in goed overleg met de verzekeringsmaatschappijen ASR, ARAG en EUCARE zelfstandig premies en voorwaarden bepalen en polissen opmaken. Ook alle schades worden door ons afgewikkeld. Een extra waarborg voor kwaliteit.

De zelfstandige positie van Dominass in combinatie met HK Assuradeuren heeft verschillende voordelen voor de daar verzekerde relaties. "Bij ons gaat het allereerst om de belangen van onze relaties en niet om het realiseren van een zo hoog mogelijke winst". Dat blijkt uit het feit dat we bovenop de toch al concurrerende premies ook nog eens een jaarlijks terugkerende pakketkorting uitkeren. We werken vanuit de "win-win gedachte", waarbij zowel de verzekerde, als de risicodrager en de adviseur aanwijsbaar voordeel hebben. Op een coöperatieve basis willen we met onze relaties werken aan een gedeeld voordeel".

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.